Kontakt - Hotjet Slovakia Kontakt - Hotjet Slovakia

Regulácie: Synco Living

SYNCO LIVING - SRDCE A MOZOG VÁŠHO DOMOVA

Systém Synco living je určený pre rodinné domy a byty a slúži na nezávislé riadenie teploty v jednotlivých miestnostiach. Možno ním ovládať servopohony na jednotlivých tepelných telesách, aj regulátory vykurovacích okruhov, ktorými sa riadia buď jednotlivé slučky podlahového vykurovania alebo tepelné telesá pripojené cez centrálny rozdelovač. Ako novinku je možné do systému zaradiť regulačný modul RRV934 umožňujúcí okrem iného predreguláciu teploty vykurovacej vody až pre dve skupiny miestností (radiátory, podlahové kúrenie). Mimo vykurovania a regulácie ohrevu teplej vody umožňuje Synco living riadiť aj osvetlenie, rolety a žalúzie.

Systém Synco living je založený na bezdrôtovej komunikácii jednotlivých častí prostredníctvom protokolu KNX RF. Aplikáciu systému Synco living je preto možné prispôsobiť okamžitým potrebám, finančným možnostiam a samozrejme aj momentálnej stavebnej situácii. Po rokoch je možná integrácia dalších komfortných funkcií, rovnako aj rozšírenie systému o dalšie miestnosti.

FUNKCIE SYSTÉMU

Systém Synco™ living ponúka radu možností. Mimo regulácie priestorovej teploty a prípravy teplej vody systém umožňuje riadiť ventilačnú jednotku, ovládať osvetlenie rolety a žalúzie, sledovať detektory dymu a dverové / okenné kontakty a naviac spínať klimatizačné jednotky. Srdcom systému je centrálna jednotka QAX910. Riadi prevádzku celého systému a zaisťuje komunikáciu medzi jednotivými prístrojmi.

VYKUROVANIE / CHLADENIE

Aplikácie / kombinácie

Na vykurovanie a/alebo chladenie sa môžu používat rôzne technológie a ich kombinácie :

VYKUROVANIE

  • Radiátorové vykurovanie (po jednotlivých miestnostiach)
  • Podlahové vykurovanie (po jednotlivých miestnostiach)
  • Klimatizačné jednotky (po jednotlivých miestnostiach)

CHLADENIE

  • Centrálne (celá domácnosť) 2-trubkovou sústavou spoločnou pre vykurovanie / chladenie
  • Spínací výstup chladenia pre ovládanie externých zariadení (po jednotlivých miestnostiach)
  • Klimatizačné jednotky (po jednotlivých miestnostiach)

DRUH PREVÁDZKY VYKUROVANIA / CHLADENIA

Jednotlivé miestnosti môžu byť definované čisto s vykurovaním alebo chladením, prípadne s automatickým prepínáním medzi týmito dvoma režimami. Centrálna jednotka prepína domácnosť alebo jednotlivé miestnosti do režimu chladenia alebo kúrenia podľa nastavenia.
Aplikácie s miestnosťami obsahujúcimi regulované klimatizačné jednotky (klimatizačné jednotky riadené Zennio modulmi) môžu vykurovať alebo chladiť miestnosti nezávisle na ostatných.

Všetky miestnosti tvoria domácnosť. Prevádzkové režimy a program pre prázdniny /zvláštne dni môžu byť nastavené pre celú domácnosť. Druh prevádzky domácnosti má prednosť pred druhom prevádzky miestnosti.

ŽIADANÉ PRIESTOROVÉ TEPLOTY

Žiadané priestorové teploty pre vykurovanie a chladenie sa nastavujú samostatne pre každú miestnosť a pre každý prevádzkový režim miestnosti (Komfort, Štandard, Útlm a Ochrana). Prevádzkový režim miestnosti se môže meniť a prepínat automaticky na základe príslušného časového programu.
Časový program miestnosti ovplyvňuje vykurovanie a chladenie. Pre prevádzku ventilácie a prípravu teplej vody sú k dispozícii samostatné časové programy.

REGULÁCIA VYKUROVANIA

Centrálna jednotka zhromažďuje požiadavky na teplo zo skupin miestností a zasiela celkovú požiadavku do regulátora zdroja tepla (kotol, tepelné čerpadlo, kombinácia rôznych zdrojov tepla atď.) Centrálna jednotka zasiela informácie pre predregulácui príslušnej skupiny miestností a hodnoty pre obmedzenie maximálnej alebo minimálnej teploty spiatočky do regulačného modulu RRV934. Naviac jednotka zasiela aktuálne a žiadané teploty jednotlivých miestností do regulátorov vyrovacích okruhov a regulačných servopohonov na jednotlivýcho vykurovacích telesách, ktoré potom určí signál pre polohu pohonov regulačných ventilov. Signály pre riadenie výstupov multifunkčných relé na regulátoroch vykurovacích okruhov/regulačného modulu sú generované centrálnou jednotkou.

Pre reguláciu priestorovej teploty súk dispozícii nasledovné časti systému:

Priestorová jednotka

Na priestorovej jednotke môže byť pre danú miestnosť nastavený požadovaný prevádzkový režim, posun nastavenia žiadanej teploty a môže byť nastavený časovač pre danú miestnosť. Priestorová jednotka taktiež sníma aktuálnu priestorovú teplotu. Všetky údaje sú bezdrôtovo prenášané do centrálnej jednotky.

Priestorové teplotné čidlo Čidlo sníma teplotu priestoru a zasiela ju bezdrôtovo do centrálnej jednotky.

Regulátory vykurovacích okruhov RRV912 a RRV918

Regulátory dostávajú bezdrôtovo z centrálnej jednotky informácie o žiadanej a aktuálnej teplote jednotlivých miestností a predávajú cez káble pohonom výsledné signály pre riadenie polohy regulačných ventilov. Umožňujú taktiež priame pripojenieobehového čerpadla a nabíjacieho čerpadla TÚV.

Regulačný modul RRV934

Prijíma bezdrôtovo z centrálnej jednotky informácie o žiadaných teplotách nábehu pre priradené skupiny miestností. Regulačný modul meria teploty nábehu a ovláda káblom pripojené servopohony regulačných ventilov pre skupiny miestností. Predregulácia naviac umožňuje udržiavanie nízkej alebo vysokej teploty spiatočky(nastavenie maximálnej / minimálnej teploty spiatočky)

Regulačný servopohon tepelného telesa SSA955

Servopohon dostáva z centrálnej jednotky bezdrôtovo informáciu o žiadanej a aktuálnej teplote priestoru (poskytnutú priestorovým čidlom alebo priestorovou jednotkou) a riadi príslušnú polohu radiátorového ventilu. Pokiaľ nie je nainštalované priestorové čidlo ani priestorová jednotka, použije regulačný servopohon teplotu nameranú svojim vlastným zabudovaným čidlom.

Dverový / okenný kontakt wave

Keď sa otvoria dvere alebo okno, zablokuje se kužel regulačného ventilu pre danú miestnosť v aktuálnej polohe, aby se zamedzilo plytvaniu energiou. Pokiaľ zostane okno otvorené po uplynutí nastavenej doby pre vetranie oknom, prepne se miestnosť do Ochranného režimu. Táto funkcia pôsobí ako na pohony pripojené vodičmi k regulátorom tepelných okruhov RRV912 / RRV918, tak na bezdrôtové servopohony SSA955.

SPÚŠŤANIE CHLADENIA

Chladenie sa spúšťa na základe prevádzkového režimu příslušnej miestnosti a vonkajšej teploty. Miestnosť nesmie byť v režime vykurovania. Ak je otvorené okno alebo dvere, môže centrálna jednotka pre danú miestnosť zablokovať spúšťanie chladenia. Chladenie sa spúšťa pre jednotlivé miestnosti alebo pre celú domácnosť (pri centrálnom chladení). Žiadaná teplota je určená aktuálnym druhom prevádzky miestnosti (manuálne zvoleným alebo daným podľa časového programu). Priestorová jednotka QAW910 slúži ako priestorové teplotné čidlo s možnosťou korekcie žiadanej teploty. Pri centrálnom chladení (pre celú domácnosť súčasne) pomocou spoločných dvojtrubkových rozvodov pre vykurovanie / chladenie sa pre chladenie využívajú rovnaké technologické časti ako na vykurovanie.

OVLÁDANIE VENTILÁCIE

Centrálna jednotka obsahuje časový program pre ovládanie ventilácie so šiestimi spínacími časmi na každý deň týždňa a jeden zvláštny deň. V každom spínacom bode je možné zmenit prevádzkový režim ventilácie (Komfort, Štandard a Útlm). Ovládanie jednotlivých stupňov ventilácie sa prevádza podľe kvality vzduchu, relatívnej vlhkosti vzduchu, aktuálneho druhu prevádzky domácnosti (Komfort, Štandard, Útlm, Ochranný režim) alebo priamou voľbou stupňa. Požadované hodnoty sa menia na základe časového programu pre ventiláciu, ktorý je nazávislý na kúrení a chladení. Krátkodobé zhoršenie kvality vzduchu je možné zlepšit pomocou funkcie vynútenej ventilácie. Pre krátkodobú neprítomnosť je k dispozícii režim Neprítomnosť. Pri dhšom opustení domácnosti sa používa program prázdniny. Ovládanie ventilácie reaguje na otvorenie okien (ak sú do systému pripojené okenné kontakty), na dym (ak sú v systému detektory dymu) a externé spínače ventilácie. Na nočné chladenie vonkajším vzduchom je možné otvoriť bypass (obtok) rekuperácie, aby v priebehu tohoto režimu nedochádzalo k ohrievaniu privádzaného vzduchu odvádzáným vnútorným vzduchom.

Regulačný modul

Regulačný modul sa používa na ovládanie jednotlivých stupňov ventilácie a bypassu (obtoku) rekuperácie. Má na sebe vstupy pre pripojenie čidla kvality vzduchu a relatívnej vlhkosti. Ostatné vstupy a výstupy sú univerzálne.

PRÍPRAVA TEPLEJ VODY

Centrálna jednotka môže ovládať prípravu teplej vody v lokálne pripojenom zásobníku alebo umožňuje vzdialenú prípravu TÚV v zásobníku pripojenom na regulátor zdroja tepla alebo na ďalšiu centrálnu jednotku Synco Living. Na tieto účely obsahuje centrálna jednotka týždenný časový program pre prípravu TÚV so šiestimi spínacími časmi na každý deň na prepínanie medzi Komfortným a Útlmovým režimom. Z centrálnej jednotky je taktiež možné manuálne zapnúť funkciu vynpteného nabíjania zásobníka teplej vody. Aktuálna teplota TÚV v zásobníku sa zobrazuje na displeji centrálnej jednotky.

METEOROLOGICKÁ STANICA

Centrálna jednotka získava informácie o venkajšej teplote a atmosférickom tlaku z meteorologického čidla. Meteorologické čidlo meria vonkajšiu teplotu a absolútny tlak vzduchu a zasiela tieto informácie bezdrôtovo do centrálnej jednotky. Aktuálne namerané hodnoty vonkajšej teploty a tlaku vzduchu rovnako ako tendencie vývoja tlaku vzduchu môžu byť zobrazené na pokojovom displeji centrálnej jednotky. Vývoj atmosférického tlaku za posledné 3 hodiny je znázornený šípkou. Naviac sa nazáklade priebehu a okamžitej hodnoty absolútneho tlaku vzduchu určuje a na pokojovom displeji pomocou symbolov zobrazuje trend vývoja počasia (slnečno, polojasno, daždivo). Do úvahy se takisto berie zadaná hodnota nadmorskej výšky. Na dvoch informačných stránkach môže byť zobrazený graf priebehu vonkajšej teploty a atmosférickeho tlaku za posledných 24 hodín.

OVLÁDANIE OSVETLENIA A ROLIET

Centrálna jednotka umožňuje ovládanie osvetlenia, roliet a žalúzií.

Ovládání osvětlení

Pripojené svietidlá môžu byť zopínané alebo stmievané buď cez centrálnu jednotku alebo externými spínačmi (vysielačmi). Rôzne nastavenia jednotlivých svietidiel môžu byť uložené v centrálnej jednotke ako scéna a jedykoľvek neskôr vyvolané späť. Mimo ručného ovládania môže byť osvetlenie naviac zopínané časovým programom buď pre simuláciu prítomnosti osôb alebo kvôli rôznym pravidelným činnostiam.

Ovládanie roliet

Rolety alebo žalúzie môžu byť ovládané stlačením tlačidla z centrálnej jednotky alebo externými spínačmi (vysielačmi) po krokoch alebo môžu byť úplne otvorené, či uzatvorené. Polohy roliet a žalúzií (úplné otvorenie alebo úplné uzatvorenie) môžu byť uložené ako scény a kedykoľvek neskôr opät vyvolané. Okrem manuálneho ovládania môžu byť rolety a žalúzie riadané taktiež podľe časového programu alebo udalosti.

Nastavenia osvetlenia a polohy žal[zií môžu byť spoločně uložené ako jedna scéna alebo spoločne prednastavené po vyvolaní príslušnej scény.

Ovládání osvětlení, rolet a žaluzií

Osvetlenie, rolety a žalúzie môžu byť ovládané z centrálnej jednotky pomocou tzv. univerzálnych kláves.


Predpokladeo pre toto ovládanie je, že ovládače svetiel a žalúzií majú schopnosť nadviazať rádiovú komunikáciu protokolom KNX-RF (napr. KRF960, KRF961,Siemens GAMMA wave alebo Hager tebis RF) alebo KNX TP1 (prístroje pripojené pomocou dátovej zbernice).

KONTROLNÉ FUNKCIE

Centrálna jednotka sleduje pripojené okenné kontakty, dverové kontakty a detektory dymu.

DVEROVÝ / OKENNÝ KONTAKT WAVE

Dverové /okenné kontakty detekujú otvorené dvere alebo okno a zasielajú túto informáciu bezdrôtovo centrálnej jednotke. Môžu byť využité aj ako oddelené digitálne vstupy (napr. na sledovanie uzatvorenia dverí domáceho mrazáku).

DELTA REFLEX - DETEKTOR DYMU

Detektor dymu ihneď detekuje dym vznikajúcí pri požiari a spustí alarm (blikajúcu LED a akustický signál priamo na detektore a rádiový signál vyšle do centrálnej jednotky).

Výstrahy

Pokiaľ nastane porucha (detektor dymu, okenný kontakt, vykurovanie, atď.), zobrazí se hlásenie na displeji centrálnej jednotky. Navíia môže centrálna jednotka generovať akustický signál a predať ďalej hlásenie o poruche cez zbernicu (KNX TP1), alebo môže zopnúť výstupný kontakt pre zopnutie externého zdroja poruchového signálu.

Kontrola prístrojov

Pripojené bezdrôtové prístroje sú v pravidelných intervaloch monitorované. V prípade prerušenia vysielania rádiového signálu alebo ak batérie sú blízko vybitiu, objaví sa na displeji centrálnej jednotky chybové hlásenie.

JEDNOTLIVÉ ČASTI SYSTÉMU

V systéme Synco™ Living môžu byť použité tieto prístroje alebo ich kombinácie:

Synco
QAX910 Centrálna jednotka
QAW910 Priestorová jednotka
QAA910 Priestorové teplotné čidlo
QAC910 Meteorologické čidlo
RRV912 Regulátor tepelných okruhov, riadi jeden trojpolohový alebo dva dvojpolohové pohony regulačných ventilov
RRV918 Regulátor tepelných okruhov, riadi až osem dvojpolohových pohonov
RRV934 Regulačný modul, riadi až 3 stupne ventilácie a bypass rekuperácie alebo 2 nezávislé skupiny miestností. Univerzálne vstupy a výstupy.
SSA955 Regulačný servopohon tepelného telesa
ERF910 Zosilovač rádiového signálu (RF opakovač)
OZW772 Web server pre diaľkové ovládanie cez internet
KRF960 Bezdrôtový zásuvkový adaptér, spínač
KRF961 Bezdrôtový zásuvkový adaptér, stmievač

Detektor dymu DELTA reflex s rádiovým modulom wave UNI M 255

Dverový a okenný kontakt AP260 (bezdrôtový)

Ďalej môžu byť použité ovládače osvetlenia, roliet a žalúzií a diaľkový ovládač spoločnosti Siemens rady GAMMA wave

Do systému je možné pripojiť aj ovládače osvetlenia, roliet a žalúzií spoločnosti Hager

Centrálna jednotka môže riadiť osvetlenie, rolety a žalúzie aj prístrojmi KNX TP1 (S-mód) pripojenými pomocou zbernice. V tomto prípade je nevyhnutné urobiť nastavenie prístrojov pomocou konfiguračného softwaru ETS.

Komunikácia KNX

Systém Synco Living využíva technológie založené na medzinárodnom štandarde KNX/EIB pre drôtový alebo bezdrôtový prenos dát (KNX TP1 a KNX RF), a to v rámci systému, ako aj pri komunikácii s prístrojmi iných výrobcov. Otvorenosť technológie tak umožňuje integráciu rôznych prístrojov KNX/EIB.